• Regulamin

Na podstawie ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (dalej „RODO”), przekazujemy niezbędne informacje o danych osobowych dla osób będących klientami sklepu internetowego firmy FotoOprawa.pl iCD24 Piotr Fehring-Dworak (dalej jako Firma)

informacja dotyczy kategorii klientów Firmy:
osób które wyraziły zgodę na wysyłkę newsletter’a firmy oraz osób, które korzystają ze sklepu internetowego https://fotoprawa.pl/ lub złożyły zapytanie mailowe lub przez formularz

1. Sklep – sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.fotooprawa.pl
2. Regulamin – niniejszy regulamin, normujący zasady korzystania ze Sklepu.
3. Strony – Obie strony Umowy, Kupujący i Sprzedający, a w przypadku Konta i Newslettera Sprzedający i użytkownik tych usług.
4. Sprzedający - podmiot odpowiedzialny za funkcjonowanie Sklepu: iCD24 Piotr Fehring-Dworak, ul. Przyjaciół Żołnierza 13, 59-600 Lwówek śląski, NIP 6131175571, zarejestrowany w CEIDG prowadzonym przez Ministra Gospodarki.
5. Kupujący – podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu; Kupującym może być zarówno podmiot dokonujący zakupu w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej oraz podmiot nie wykonujący działalności gospodarczej, jak i Konsument. Jeśli kupujący jest osobą fizyczną, musi być pełnoletni oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
6. Konsument – konsument w rozumieniu ustawy z 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr. 16, poz. 93, z późn. zm.)
7. Umowa – umowa o świadczenie Usług zawierana pomiędzy Stronami, której integralną częścią jest Regulamin.
8. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz. 1204 z poźn. zm.); sprzedaż Towarów, Newsletter oraz Konto.
9. Newsletter – bezpłatna usługa świadczona przez Sprzedającego polegająca na okresowym albo nieregularnym przesyłaniu użytkownikowi informacji związanych z funkcjonowaniem Sklepu na wskazany przez użytkownika adres e-mail.
10. Konto - dostępna dla użytkownika tylko po zalogowaniu się część Sklepu, w której użytkownik może dodawać, modyfikować i usuwać swoje dane osobowe, inne dane, a także korzystać z poszczególnych funkcjonalności Konta. Także usługa polegająca na umożliwieniu zakładania Konta.
11. Towary – towary sprzedawane w Sklepie, produkty grawerowane, z nadrukiem, produkty personalizowane, akcesoria, usługi, oraz produkty gotowe. Towary wraz z dokładnym opisem i ceną prezentowane są na odnośnych podstronach Sklepu.
Personalizacja - w zależności od rodzaju produktu może być to: nadruk lub inna metoda znakowania, która trwale umieszczona jest na towarze.

12. Cennik Dostawy – cennik usług dostawy Towarów opublikowany pod adresem naszej strony www.fotooprawa.pl
13. Polityka Cookies – polityka Sklepu odnosząca się do zasad posługiwania się plikami cookies.
14. Cookies – pliki cookies w rozumieniu przepisów Polityki Cookies

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1

1. Regulamin jest stworzony na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz. 1204 z poźn. zm.).
2. Regulamin określa w szczególności:
a) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
b) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,
c) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
d) tryb postępowania reklamacyjnego


§ 2

1. Użytkownik Sklepu akceptuje Regulamin.
3. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż Towarów. Sprzedawane Towary wraz z dokładnym opisem i ceną prezentowane są na odnośnych podstronach Sklepu.
4. Umowa zawierana jest w języku polskim.
5. Umowa zawierana jest na gruncie prawa obowiązującego w Polsce.


§ 3

W celu uniknięcia błędów podczas korzystania z Usług, niezbędne jest korzystanie z podłączonego do sieci Internet komputera klasy PC lub podobnego, wyposażonego w system operacyjny Windows, Linux lub MAC OS oraz przeglądarkę internetową Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox lub Safari.


§ 4

1. Przepisy Regulaminu nie uchybiają powszechnie obowiązującym przepisom prawa dotyczącym ochrony Konsumentów, w tym Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o Prawach Konsumenta .
2. Postanowienia niezgodne z powszechnie obowiązującymi normami prawa, uważa się za nieobowiązujące. W ich miejsce stosuje się odpowiednie normy powszechnie obowiązującego prawa.


§ 5

Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się: telefonicznie – numer : 737162332, e-mailem – sklep@fotooprawa.pl. Korespondencję tradycyjną należy nadsyłać na adres siedziby Sprzedającego.

PROCEDURA ZAMÓWIENIA TOWARÓW

§ 6

1. Kupujący składa zamówienie poprzez wypełnienie interaktywnego formularza zamówienia dostępnego na stronach Sklepu i przesłanie go do Sklepu, przy czym wybór zamawianych Towarów następuje poprzez ich dodanie do wirtualnego koszyka zakupowego. Formularz wypełniany jest zgodnie ze szczegółowymi wskazówkami widocznymi w trakcie wypełniania.
2. Kupujący wskazuje Towary, które chce zamówić. Kupujący podaje następujące dane: imię nazwisko/nazwę, adres zamieszkania/siedziby, adres do doręczeń, adres e-mail, nr telefonu, sposób płatności, sposób dostawy Towarów oraz wybiera formę dowodu zakupu - paragon lub faktura. W przypadku faktury dodatkowo Kupujący podaje niezbędne dane do wystawienia dokumentu.
3. Przy zakupie Towarów, na których możliwa jest personalizacja, Kupujący wskazuje, czy Towar ma zostać zakupiony wraz ze znakowaniem o wybranej przez Kupującego treści.
4. Jeśli Kupujący realizuje zakupy za pomocą Konta, nie musi podawać danych określonych w ust. 2 zd. drugie.
5. Kupującemu umożliwia się weryfikację i poprawienie danych dotyczących składanego zamówienia poprzez edycje danych.
6. Procedura zakupu kończy się przez wciśnięcie przez Kupującego przycisku potwierdzającego złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty (przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub inny równoważny w treści).
7. Akceptacja Regulaminu przez Kupującego oraz wciśnięcie przez niego przycisku potwierdzającego złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty jest momentem zawarcia Umowy.
8. Zamówienie złożone przez Kupującego zostaje potwierdzone przez Sprzedającego poprzez przesłanie (automatycznej) wiadomości e-mail.


§ 7

1. Kupujący powinien zastosować się do wskazań zawartych w potwierdzeniu.
2. Niezależnie od przesłanych Kupującemu informacji dotyczących Umowy, pełna treść Umowy jest utrwalana przez Sprzedającego w postaci zapisu elektronicznego umieszczanego w jego systemie informatycznym i jest udostępniana Kupującemu na jego wniosek.
3. W razie wykrycia błędów we wprowadzonych przez Kupującego danych, o których mowa w ust. 2, Kupujący może wystąpić o ich korektę, podając dane właściwe. Możliwość ta nie dotyczy zmiany Towarów zamówionych po ich wysyłce do Kupującego.
4. W razie wątpliwości co do rzetelności podanych danych, Sprzedający jest uprawniony do ich potwierdzenia oraz może powstrzymać się od realizacji zamówienia, do czasu ich weryfikacji. O takiej sytuacji Sprzedający niezwłocznie poinformuje Kupującego i wspólnie z nim dokona weryfikacji podanych przez niego danych. Na żądanie Kupującego, Sprzedający zwróci wpłaconą już tytułem ceny należność.

DOSTAWA

§ 8

1. Jeżeli Strony nie umówiły się inaczej, dostawa zamówionych Towarów następuje w najkrótszym możliwym terminie, nie dłuższym niż 30 dni roboczych od zawarcia Umowy. Standardowo realizacja zamówienia wynosi od 3 do 7 dni roboczych. Termin realizacji jest liczony od dnia przesłania potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego, albo – przy płatności realizowanej w formie przedpłaty – od dnia zaksięgowania należności na koncie Sprzedającego.
2. W przypadku wyboru przez Klienta produktu z opcją „projekt do akceptacji” termin realizacji liczony jest od momentu akceptacji przez klienta projektu, który wysyłamy do niego przed przystąpieniem do realizacji zamówienia.
3. W przypadku, gdy Sprzedający nie spełnił swojego obowiązku dostarczenia Towarów w terminie określonym w ustępie poprzedzającym, Kupujący wzywa go do dostarczenia w dodatkowym terminie stosownym do okoliczności. Jeżeli Sprzedający nie dostarczył Towarów w tym dodatkowym terminie, Kupujący ma prawo rozwiązać Umowę. Przepis § 20 stosuje się.
4. W przypadku, gdy Kupujący ze swej winy nie odebrał Towarów dostarczonych przez Sprzedającego, Sprzedający wzywa go do ich odebrania w dodatkowym terminie stosownym do okoliczności. Jeżeli Kupujący nie odbierze Towarów w tym dodatkowym terminie, Sprzedający ma prawo rozwiązać Umowę. Przepis § 20 stosuje się.
5. Ustęp 1 powyżej nie ma zastosowania gdy Sprzedający odmówił dostarczenia Towarów lub w przypadku, gdy termin dostarczenia został uzgodniony z Kupującym indywidualnie i ma istotne znaczenie z uwagi na wszystkie okoliczności związane z zawarciem Umowy lub też w przypadku, gdy Kupujący informuje Sprzedającego przed zawarciem Umowy, że dostarczenie Towarów przed określonym dniem lub w określonym dniu ma istotne znaczenie. W takich przypadkach, jeżeli Sprzedający nie dostarczył Towarów w terminie uzgodnionym z Kupującym lub w terminie określonym w ust. 1, Kupujący ma prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy.
6. Po rozwiązaniu Umowy w myśl przepisów powyższych Sprzedający bez zbędnej zwłoki dokonuje zwrotu całej kwoty zapłaconej w ramach Umowy.


§ 9

1. Dostawa zamówionych Towarów standardowo realizowana jest za pośrednictwem: firmy kurierskiej, Poczty Polskiej, Inpost, również istnieje możliwość odbioru osobistego, w niektórych przypadkach proponujemy również dowóz na terenie miasta Lwówka Śląskiego.
2. Zaleca się. by Kupujący skontrolował stan przesyłki w momencie jej dostawy, a w przypadku widocznych uszkodzeń opakowania fakt ten zgłosił osobie doręczającej przesyłkę i, o ile jest to możliwe, przy jej udziale sporządził protokół szkody. Nieskontrolowanie przesyłki nie powoduje utraty uprawnień do zgłoszenia reklamacji.

CENA I PŁATNOŚCI


§10

1. Ceny Towarów podane są na stronach Sklepu.
2. Ceny Towarów podawane są w wersji ostatecznej, zawierającej wszelkie opłaty i podatki, w tym w szczególności obejmującej podatek VAT w obowiązującej stawce, z uwzględnieniem jednak przepisu ustępu poniższego.
3. Ceny Towarów nie zawierają kosztów przesyłki oraz dodatkowych kosztów płatności (PayU) które są przedstawiane Kupującemu w trakcie procedury zamawiania. Niezależnie, Kupujący może zapoznać się z obowiązującymi stawkami opłat za dostawę Towarów w Cenniku Dostawy.
4. Płatność za pomocą systemu PayU odbywa się na zasadach określonych w regulaminie PayU.


§11

Kupujący otrzymuje wraz z przesyłką paragon lub fakturę.


§ 12

1. Cennik Dostawy określa koszty poszczególnych opcji dostawy Towarów. Wybór opcji należy do Kupującego.
2. Strony mogą umówić się na dostawę Towarów przy użyciu innej opcji, nieujętej w Cenniku Dostawy.
3. Jeżeli koszty transportu z uwagi na charakter zamówienia lub rozmiar zamówionych Towarów nie pozwalają na wcześniejsze obliczenie ceny, zostanie ona określona na podstawie ogólnie obowiązujących stawek danego przewoźnika. W tym wypadku Kupujący może wybrać jako przewoźnika inny podmiot niż wskazany w § 9 ust. 1.


§ 13

Kupujący wybiera jedną z poniższych form płatności:
a) za pobraniem – Kupujący należność za Towary i przesyłkę uiszcza przy odbiorze paczki na poczcie lub doręczycielowi.
b) przelewem – należność za Towary Kupujący przedpłaca na konto Sprzedającego w Banku: Sparkasse Oberlausitz DE 65 8505 0100 0232 0846 29
c) za pomocą systemu PayU
d) gotówką przy odbiorze osobistym


USŁUGI NEWSLETTERA ORAZ KONTA


§ 14

1. Usługa bezpłatnego Newslettera świadczona jest przez Sprzedającego na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
2. Zarejestrowanie się użytkownika w bazie Newslettera stanowi wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera, a jednocześnie jest momentem zawarcia Umowy o świadczenie usługi Newslettera. Umowa o świadczenie usługi Newslettera zawierana jest na czas nieokreślony.
3. Sprzedający nie będzie udostępniał powierzonych mu adresów poczty elektronicznej osobom trzecim.
4. Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi Newslettera. Subskrypcję można anulować, klikając na link "wypisz się" znajdujący się na dole każdego z przesłanych listów elektronicznych i jest to moment rozwiązania Umowy o świadczenie usługi Newslettera.
5. Usunięcie konta pocztowego użytkownika z bazy adresowej następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.
6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do:
a. wysyłania za pośrednictwem newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, Poz. 1204 z 2002 r.) na konto e-mail użytkownika,
b. całkowitego zaprzestania świadczenia usługi Newslettera po uprzednim powiadomieniu jego użytkowników, bez podania przyczyny. Moment powiadomienia użytkownika jest momentem rozwiązania umowy o świadczenie usługi Newslettera.


§ 15

1. Założenie Konta jest fakultatywne dla użytkowników chcących korzystać z Usług.
2. Konto ma na celu ułatwienie użytkownikowi dokonywania zakupów za pomocą Sklepu.
3. Użytkownik korzystający z Usługi Konta wyraża zgodę na rozpoczęcie jej świadczenia przez Sprzedającego z chwilą założenia Konta.
4. Konto zostaje założone po wypełnieniu interaktywnego formularza zgłoszeniowego „nowe konto”.
5. Procedura wypełniania interaktywnego formularza obejmuje podanie danych wskazanych w § 6 ust. 2 zdanie drugie.
6. Dane do Konta każdy użytkownik podaje dobrowolnie. Użytkownik ma możliwość samodzielnego uaktualniania swoich danych osobowych oraz usunięcia Konta w każdym momencie. Moment usunięcia Konta jest momentem rozwiązania umowy o świadczenie Usługi Konta.
7. Po zatwierdzeniu wprowadzonych danych poprzez kliknięcie przycisku „zatwierdź” na ostatniej odsłonie interaktywnego formularza na podany przez użytkownika adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z kodem aktywacyjnym oraz warunki na jakich została zawarta Umowa, w tym treść obowiązującego Regulaminu.
8. Konto zostaje założone w momencie wprowadzenia kodu aktywacyjnego na stronie Sklepu, podania hasła do Konta i kliknięcia przycisku „załóż konto”. Jest to moment zawarcia Umowy. Umowa o świadczenie Usługi Konta jest zawierana na czas nieokreślony.
9. Niezależnie od przesłanych użytkownikowi informacji dotyczących Umowy, pełna treść Umowy jest utrwalana przez Sprzedającego w postaci zapisu elektronicznego umieszczanego w jego systemie informatycznym i jest udostępniana użytkownikowi na jego wniosek.
10. Założenie Konta jest bezpłatne.


ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAJĄCEGO

§ 16

1. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Towary bez wad.
2. Sprzedający odpowiada wobec Kupującego za wady fizyczne i prawne Towarów w zakresie określonym Ustawą Kodeks Cywilny z 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.)


§ 17

1. Jeżeli Towar posiada wadę, Kupujący może:
a) żądać usunięcia wady przez Sprzedającego
b) żądać wymiany Towaru na nowy
c) żądać obniżenia ceny
d) odstąpić od Umowy
2. Kupujący nie może żądać obniżenia ceny ani odstąpić od Umowy jeżeli Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie.
3. Jeżeli Kupujący jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast zaproponowanej wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego.
4. W wypadku powtórnej wymiany lub naprawy Towaru ograniczenie możliwości odstąpienia od Umowy lub żądania obniżenia ceny, o którym mowa w ustępie 2 nie ma zastosowania.
5. W przypadku wady nieistotnej Kupujący nie może odstąpić od Umowy.
6. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu naprawy Towaru lub wymiany na nowy, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
7. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, Sprzedający może odmówić wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.


§ 18

1. Reklamacje dotyczące Towarów mogą być składane : pisemnie na adres siedziby Sprzedającego, mailowo lub osobiście w siedzibie Sprzedającego.
2. W piśmie zawierającym reklamację należy podać dane osoby reklamującej, nazwę i rodzaj Usługi, numer dokumentu sprzedaży której reklamacja dotyczy oraz opisać przyczyny reklamacji.
3. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedający informuje Kupującego w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji w formie pisemnej (istotna jest data nadania przesyłki listowej przez Sprzedającego), a także w formie e-maila.
4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej, jeśli wada zostanie stwierdzona po upływie dwóch lat od wydania rzeczy Kupującemu. Roszczenia Kupującego przedawniają się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Termin przedawnienia nie może skończyć się przed upływem dwóch lat od wydania rzeczy.


§ 19

Ryzyko utraty lub uszkodzenia Towarów przechodzi na Kupującego w chwili wejścia przez niego lub osobę trzecią wskazaną przez niego, inną niż przewoźnik, w fizyczne posiadanie Towarów. Jednakże ryzyko przechodzi na Kupującego z chwilą dostarczenia Towarów przewoźnikowi, jeżeli Kupujący zlecił temu przewoźnikowi ich transport, a Sprzedający nie oferował takiej możliwości.


§ 20

W przypadku niewykonania Umowy przez jedną ze Stron, druga Strona obowiązana jest do naprawienia szkody z tego faktu wynikającej na zasadach określonych w ustawie z 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr. 16, poz. 93, z późn. zm. )


ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 21

1. Kupujący będący Konsumentem może zrezygnować z Towarów kupionych w Sklepie bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki (Prawo do odstąpienia od Umowy).
2. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje w wypadkach Umowy, której przedmiotem jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Takimi Towarami są przede wszystkim produkty, spersonalizowane czyli oznakowane w sposób trwały treścią wybraną przez Kupującego będącego Konsumentem.
3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy Kupujący poinformuje Sprzedającego o odstąpieniu w drodze jednoznacznego oświadczenia na piśmie lub pocztą elektroniczną przed upływem terminu do odstąpienia, a następnie na własny koszt odeśle Towary bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedającego o swoim odstąpieniu.
4. Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu na formularzu znajdującym się na stronie internetowej Sklepu https://fotooprawa.pl.
5. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedający w terminie 14 dni od otrzymania Towarów zwróci Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów niestandardowego sposobu dostawy Towarów wybranego przez Kupującego oraz kosztów zwrotu Towarów Sprzedającemu). Zwrot płatności nastąpi tą samą formą, którą Kupujący dokonał płatności.
6. Sprzedający nie ponosi kosztów zwrotu Towarów w przypadku skorzystania przez Kupującego z Prawa odstąpienia od Umowy, co oznacza, że w takim wypadku Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towarów Sprzedającemu.

PRZEPISY SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE PRZEDSIEBIORCÓW

§ 22

Przepisy § 23, § 24, § 25, § 26, § 27, § 28, § 29 i § 30 mają charakter przepisów szczególnych i odnoszą się do Kupujących niebędących Konsumentami.


§ 23

1. Umowa zostaje zawarta w chwili potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego.
2. Potwierdzenie zamówienia następuje poprzez przesłanie przez Sprzedającego wiadomości e-mail na adres Kupującego, w której Sprzedający potwierdza warunki Umowy wynikające ze złożonego zamówienia.


§ 24

Za opóźnienia wynikające z winy dostawcy Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.


§ 25

Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady Towaru zostaje wyłączona na mocy art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.


§ 26

Sprzedający może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi Konta oraz Newslettera w każdym czasie bez wskazania przyczyny, poprzez wysłanie odpowiedniego oświadczenia.


§ 27

Kupujący skontroluje stan przesyłki w momencie jej dostawy, a w przypadku widocznych uszkodzeń opakowania fakt ten zgłosi osobie doręczającej przesyłkę i przy jej udziale sporządzi protokół szkody.


§ 28

Sprzedający może wymagać, aby w niektórych przypadkach Kupujący po złożeniu zamówienia wykonał przedpłatę sięgającą nie więcej niż 80%, całości zamówienia.


§ 29

W przypadku, gdy Kupujący nie jest Konsumentem Sprzedający zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niedotrzymania terminu dostawy lub niedostarczenia Towaru. W szczególności nie jest odpowiedzialny za przerwy w produkcji, utratę zysku lub straty pośrednie, powstające w wyniku niedostarczenia Towaru w danym terminie, lub dostarczenia Towaru, który okazał się wadliwy i tym samym wystąpiła konieczność jego reklamacji. Powstałe szkody nie mogą być podstawą roszczeń w stosunku do Sprzedającego.


§ 30

Strony ustalają, że nie są związane przepisami art. 66.1 par. 1-3 Kodeksu Cywilnego.


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§ 31

1. Sprzedający jest administratorem danych osobowych uzyskanych od użytkowników.
2. Użytkownicy w toku procedury zamówienia Usług, dobrowolnie podają swoje dane osobowe w zakresie wymaganym przez Sprzedającego.
3. Uzyskane przez Sprzedającego dane osobowe są gromadzone i przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zawartej Umowy, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
4. W każdym czasie użytkownicy mogą zobowiązać Sprzedającego, poprzez przesłanie stosownego zapytania, w tym również e-mailem, do udzielenia informacji o stanie przetwarzanych danych osobowych dotyczących ich osoby.
5. Użytkownikom przysługuje również prawo do żądania usunięcia, uzupełnienia lub zmiany danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedającego.


§ 32

1. Sklep posługuje się plikami Cookies.
2. Pliki Cookies mogą być instalowane na urządzeniu użytkownika za jego wyraźną zgodą.
3. Szczegółowe zasady posługiwania się przez Sklep plikami Cookies określa Polityka Cookies.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 33

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do krótkotrwałych przerw technicznych w dostępie do Sklepu, spowodowanych konserwacją bądź aktualizacją danych na serwerze.
1. Sprzedający nie świadczy żadnych dodatkowych usług związanych z serwisem Towarów oprócz Usług określonych w Regulaminie.


§ 34

W przypadku sporu wynikłego na tle realizacji Umowy, Stronom zaleca się podjęcie próby jego polubownego rozwiązania.


§ 35

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12-08-2022r.
2. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Informacje o treści zmian Regulaminu są zamieszczane niezwłocznie na stronach Sklepu.
3. Zmiany obowiązują od dnia ich publikacji na stronach Sklepu i nie mają mocy wstecznej.
4. W przypadku Umów dotyczących usługi Konta oraz Newslettera zmieniony Regulamin wiąże Kupującego, jeśli spełnione zostały wymogi określone w art. 384 oraz 384¹ Kodeksu cywilnego, to jest wtedy gdy Kupujący został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział Umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia. W przypadku gdy zmiana Regulaminu wprowadzałaby nowe opłaty lub podwyższała już istniejące, Konsument ma prawo do odstąpienia od Umowy.
5. W przypadku Umów sprzedaży świadczonej przez Sklep, zmiany Regulaminu nie będą naruszać uprawnień Konsumentów, które nabyli oni przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie będą w szczególności miały wpływu na już złożone zamówienia, a także zawarte, realizowane oraz wykonane Umowy sprzedaży.POLITYKA PLIKÓW "COOKIES"


Na naszej stronie wykorzystywany jest system plików cookies, które przechowują na komputerze użytkownika pewne informacje ułatwiające korzystanie ze tej strony internetowej. Zakres tych danych oraz cele ich przechowywania są następujące:
• cookies google-analytics.com – statystyki
• cookies sesyjne (wygasają po zakończeniu sesji / zamknięciu okna przeglądarki) przechowujące informacje dotyczące:
- komunikatów wyświetlanych użytkownikowi na ekranie w elementach interaktywnych, takich jak formularze, sondy, ankiety
- danych wprowadzanych w formularzach do czasu ich ostatecznej wysyłki
- wyświetlonych banerów, informacji reklamowych, które mają pojawić się tylko 1 raz dla jednej sesji

Choć system ten jest w pełni bezpieczny, użytkownik może skorzystać z funkcji ograniczającej dostęp do plików cookies swojego komputera. Aby to zrobić, w zależności od przeglądarki internetowej z jakiej korzysta, należy to zrobić w następujący sposób:

• Internet Explorer - W menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, suwakiem można ustawić poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK. Przycisk Witryny służy do wskazania konkretnych witryn, które mają być blokowane bądź nie.

• Mozilla Firefox - Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Wybrać w polu wyboru Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. O akceptacji ciasteczek (cookies) decyduje zaznaczenie/odznaczenie opcji Akceptuj ciasteczka.

• Google Chrome - Trzeba kliknąć na Ustawienie Google Chrome (prawy górny róg), wybrać Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji Prywatność trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji Pliki cookie można zmienić ustawienia wg własnych oczekiwań.

• Opera - Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. O ciasteczkach decyduje zaznaczenie/odznaczenie pozycji Ciasteczka.

• Safari - W menu rozwijanym Safari należy wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. Następnie wybrać poziom bezpieczeństwa w obszarze Akceptuj pliki cookie.

 

  • Sklep zamknięty

SKLEP W BUDOWIE WKRÓTCE OTWACIE!